Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Bağlantılar
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Formlar | AKTS | Akademik Takvim | EÖBS

 
  Enstitümüz Yönetim Akademik Tez ve Dergi Öğrenci Otomasyon Sıkça Sorulan Sorular  
 
  Tarihçe
  Amaç ve Hedef
  Yönetmelikler
  Programlar
  İletişim
  Fotoğraf Galerisi

> Enstitümüz  >  Amaç ve Hedef        

Stratejik Amaç ve Hedefler 

Enstitümüz kendisine 2013-2017 döneminde, 5 ana stratejik amaç belirlemiş, bunlar için gerçekleştirilecek toplam 11 hedef koymuştur. 

Stratejik Amaç 1: Eğitim Programlarının Yapısını Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda öğretim üyesi az olduğu için YL ve/veya doktora öğrencisi kontenjanı açılamamaktadır. Dersler incelendiğinde ise, yaklaşık yarısı düşük verimli olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu derslerin bir kısmı açılmış olmasına rağmen hiç alınmamış ya da bir kez alınmıştır. Bu verimsiz dersler program performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim programlarının performansı verdiği mezunlar açısından incelendiğinde; yüksek lisans programlarının %30’unun, doktora programlarının ise %9’unun verimi düşüktür. Bu programlarda verimin düşük olmasının nedeni son beş yılda hiç öğrenci alınmaması ya da alınan öğrencilerin yarısından fazlasının mezun olmaması ile ilgilidir. Yasal düzenlemeler sonucu öğrencilerin eğitimlerinin uzaması, mezun olan öğrenci sayısını olumsuz etkilemektedir.

Enstitü eğitim programlarında her disiplinin yapısına özgü zorunlu dersler bulunmaktadır. Bu dersler, öğrenci ders programının %70’ini oluşturmaktadır. Diğer yandan, lisansüstü eğitimde öğrenciye kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda, öğrenciler bireysel ilgileri doğrultusundaki dersleri, kendi programlarının sınırlarını aşan alanlardan dahi olsa, seçmeli ders olarak alabilmelidirler.  Bologna değerlendirme sürecinde Enstitüye bağlı programlar, bu hususlar açısından eğitim programlarını gözden geçirilmiş ve güncellemiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bazı programlarında öğrenci/danışman oranı çok yüksektir. Oysaki danışmanlık da ders vermek gibi bir eğitim faaliyetidir ve bu sürecin en etkin şekilde değerlendirilebilmesi; öğrenci-danışman arasındaki beklentilerin gerçekleştirilebilmesine olanak verecek nitelikte bir zamanın birlikte geçirilmesi ile mümkündür. Bu yüzden esas istenilen, öğretim üyelerinin diğer akademik faaliyetlerini yürütürken, yeterli zaman ayırabilecekleri sayıda öğrenciye danışmanlık yapmalarıdır. 

Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak yukarıda belirtilen problemlerden dolayı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Stratejik Hedef 1: Düşük performanslı programlar sorumluları, 2006-2010 stratejik programa ve Bologna değerlendirme sürecine uygun olarak eğitim programlarını gözden geçirmiş ve güncellemiştir. Uzun yıllardır öğrenci almamış üç program yetkili kurulların kararı ile kapatılmıştır. Önümüzdeki 5 yıllık hedefte, Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, güncellenen programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü Bologna süreci kapsamında, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci ise Üniversite ve Enstitü ADEK raporları çerçevesinde devamlı şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalar enstitü bünyesinde kurulan Enstitü ADEK Komisyonu tarafından koordine edilecektir. 

Stratejik Hedef 2: 2006-2010 stratejik planında ortaya konan programlardaki seçmeli derslerin kredi toplamı, o programın toplam kredisinin %30’u olacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmektedirler. Öğrencilerin ders saati dışında, ders için geçirdikleri zamanları gerçekçi bir şekilde ortaya koymak için iş yükü anketleri, ders saatlerinin verimliliğinin değerlendirildiği anketlerin düzenli şekilde yapılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra öğretim üyelerinin öğrencileri ve program amaç-hedef ve çıktılarını değerlendirecekleri anketlerin yine düzenli yapılması sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 2: Tez Kalitesini Artırmak

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırıcı özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Yeni bilgi üretimini kritik hale getiren, ‘önemli’ problemlere yanıt bularak insan yaşamına katkı yapmasıdır. Bu nedenle tez araştırmaları, lisansüstü eğitimde yaşamsal bir öneme sahiptir. Tez araştırması, öğrencinin pasif ve alıcı bir devreden, etkin, üretken, kendi kendini eğiten bir devreye geçmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin girişimcilik, yaratıcılık, karar verme, sebat gibi yeteneklerini artırır ve daha önce bilinmeyen ve bulunmayanı yaratma zevkini verir. Lisansüstü eğitimin kalitesinin artması, bir sonuç ürün olan tez kalitesinin artması ile ilişkilidir.

Lisansüstü eğitimin bir diğer hassas noktası da öğrenci-danışman ilişkisidir. Bu ilişkide beklentilerin karşılıklı olarak karşılanması, doğal olarak tez sürecinin verimliliğini artıracaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kalitesinin artırılması amacıyla danışmanlık sürecini iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

Doktora tez çalışmaları, tez öneri safhasından itibaren, öğrencinin danışmanının da içinde olduğu bir tez izleme komitesi tarafından takip edilir. Öğrenci tez projesi ile ilgili sonuçlarını yılda iki kez, tez izleme komitesi önünde sunarak onlar tarafından değerlendirilme olanağını yaşar. Doğal olarak bu toplantılar, tez kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlar. Bu nedenle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora tez sürecinde, tez izleme komitesi raporlarının düzenli gelmesini kontrol ederek bu sürecin verimli geçmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Stratejik Hedef 1: Tüm lisansüstü öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez proje önerisi verme, tez yazımı ve savunması, bilimsel araştırma, etik konularında sertifikalı eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu sertifikanın lisansüstü öğrencisinin tez önerisi verebilmesi için ön koşul olması, Enstitü kuruluna ve Üniversite Senatomuza sunulması için girişimlerde bulunulacaktır. Bu amaçla önce ADEK Komisyonu ile çalışılacaktır. ve bir taslak hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 2: Danışmanlık süreci iyileştirilecektir. Bu amaçla, danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı Enstitü ADEK komisyonu tarafından geliştirilecektir. Yönetmelik ve süreçler hakkında bilgiler verileceği, iyi danışmanlık uygulama örneklerinin sunulacağı kurslar düzenlenecektir. 

Stratejik Hedef 3: Tez süreci verimli izlenmesi kontrol edilmeye devam edilecektir. Halen Yüksek Lisans tezlerinin yayına dönme oranı %20.2, doktora tezleri için ise bu oran %30.5’tir. Sonlanan tezlerin yayına dönmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır. Danışmanların, danışmanlıklarında sonlanan tez çalışmalarından daha yüksek oranda yayın yapılması için izlem çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla tez yazım kurallarına ek yapılarak tezin yayına hazır hale getirilmesi sınava girmek için bir gereklilik olması için Enstitü Kurulu’na sunulmuş ve kabul görmüştür. Tezlerin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Bunların izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi için anabilim dalları ile işbirliği içinde bir izleme mekanizması kurulacaktır.

Stratejik Hedef 4: Önerilen ve tamamlanan tezlerin enstitü ve YÖK veri tabanlarına yüklenmesi ve kolay ulaşılabilir kaynaklar olarak akademik ortama sunulması sağlanacaktır.

 

Stratejik Amaç 3: Eğitimde Dışa Açılımı Sağlamak

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Programların AB üniversitelerindeki eşdeğer programlarla benzer olmasını sağlayacak gözden geçirme süreci tamamlanmıştır. Bu çerçevede Enstitü programlarının Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanmış ve derslerin AKTS kredilendirmesi hayata geçirilmiştir. Böylece, Enstitüdeki uluslararası kaliteli öğrenci sayısı ile halen 14 lisansüstü öğrencimizin yararlandığı Socrates-Erasmus gibi değişim programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz. 

Stratejik Hedef 1: 2017 yılı sonuna kadar programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler teşvik edilecektir. Kurum dışı, yurtiçi ve yurt dışı kaynaklara başvurular teşvik edilecektir.

Stratejik Hedef 2: 2017 yılının sonuna kadar Enstitüdeki uluslararası öğrenci oranının yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu konuda üniversitemizin çıkardığı “Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi” çerçevesinde her yıl Enstitüye kabul edilen yabancı öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artırılması hedeflenmektedir. Üniversitemizin “Diploma Eki” sahibi olması ve “AKTS Etiketi” için başvuruda bulunması bu hedeflerimiz için bir fırsat olarak görünmektedir.

Stratejik Hedef 3: 2017 yılının sonuna kadar halen 14 olan Socrates-Erasmus gibi değişim programlarına katılım arttırılacaktır. Yüksek Lisans öğrencilerinde %8, doktora öğrencilerinde %3 olan ERASMUS gibi değişim programlarından yararlanma oranlarının arttırılması için anabilim dalları ile bağlantıya geçirilecek ve teşvik edici olunacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla Uluslar arası Öğrenci Ofisi ile koordinasyon gerçekleştirilecektir.

 

Stratejik Amaç 4: Enstitü Faaliyetlerinde Verimliliği Artırmak Amacıyla Çağdaş Yönetim Tekniklerinden Yararlanmak

Yönetim alanında yapılan bilimsel araştırmalar, örgütlerin nasıl daha etkili ve verimli olabileceği sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmaların sonuçları, her geçen gün, yönetim ile ilgili yeni yöntem ve tekniklerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Çukurova Üniversitesi, verimli ve etkili yönetim, yöntem ve tekniklerini izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi stratejik bir amaç olarak görmektedir. Çağdaş yönetim tekniklerinden birisi olan “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” şu anda Çukurova Üniversitesi’nin bazı birimlerinde uygulanmaktadır ve bu yönetim yaklaşımının tüm birimlere yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Süreç yönetimi, TKY ile ilgili faaliyetlerin temel öğesidir. Süreç yönetiminin amacı kurumsal etkinliği en yüksek düzeye getirmek için tüm süreçlerin uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. Bu noktadan hareketle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel süreçlerini sistematik olarak tasarlamayı, bunlar içinden öncelikle kritik süreçleri belirlemeyi ve bunların verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Enstitümüz, faaliyetlerinin verimini artıracak yeni yönetim, yöntem ve tekniklerini kullanmayı stratejik amaç olarak görmektedir. Bu sayede çalışanların motivasyonu da yükseltilmiş olacaktır. 

Stratejik Hedef : Enstitünün tüm idari ve akademik süreçleri belirlenecek ve 2017 yılı sonuna kadar kritik süreçler iyileştirilecektir. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ADEK komisyonu, verimli ve etkili yönetim, yöntem ve teknikleri izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi, bu amaçtan hareketle de bütün idari ve akademik süreçleri tanımlayarak, bu süreçlerin çağdaş hale getirilmesi hedeflemektedir. Enstitünün idari işlerinin daha verimli yürütülebilmesi için hayata geçirilen “Yönetişim” modeli geliştirilerek devam ettirilecektir.

Stratejik Amaç 5: Enstitü Faaliyetlerinde Bilişim Teknolojilerinden Daha Fazla Yararlanmak

Yukarıda belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için, bilgi akışının hızlandırılması, kontrolün artırılması ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi gereklidir. Bütün bunların yapılabilmesi en başta iletişim teknolojisi altyapısının yenilenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle önümüzdeki on yılda iletişim teknolojileri alanı en fazla yatırım yapılması gerekli alan olacaktır. Hedeflerimiz arasında yer alan kağıtsız ofis ortamına geçebilmek ve tüm öğrenci işlerinin veritabanları ve internet üzerinden yapılabilmesini sağlamak amacıyla gerek sunucu bilgisayar sisteminin daima güncelleştirilmiş olarak tutulması, gerekse yeni yazılım geliştirilmesi ve web tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması gibi malzeme alımı yanı sıra hizmet alımı da içeren etkinliklerde bulunulacaktır. Her zaman güncellenmiş halde tutulması gereken bu altyapının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ve uzman personel istihdamı gerçekleştirilmiş olmakla beraber sürekli yenilenen eğitim programlarına ihtiyaç vardır. 

Stratejik Hedef : Halen öğrenciler internet üzerinden başvuru, kayıt, program yapma, transkript takibi gibi işleri yapabilmektedirler. 2017 yılı sonuna kadar öğrenci işleri ile ilgili uygulamaların %90’ı, idari işlerin %50’si internet üzerinden yapılması hedeflenmektedir. İdari olarak, enstitü kurulu gündeminin oluşturulması, akademik programın yapılması, yönetim kurulu kararlarının alınması ve tebliği, anabilim dalları ile yazışmalar, sınav jürilerinin atanması, performans ölçütlerinin hesaplanması ve YÖK/ÖSYM istatistiklerinin derlenmesi gibi işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelecektir.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 3775 kişi ziyaret etmiştir